ഇനി കൊറോണയോ,  ജോലിയുടെ സമയകുറവോ  നിങ്ങളുടെ  ഇമിഗ്രേഷൻ / വിദേശ പഠന  സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക്  തടസമാകില്ല.. 


 ഓൺലൈൻ സ്പഷ്യൽ IELTS home  ട്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു 


Admission for NEW  batch is now open for integrated syllabus oriented IELTS coaching which is prepared as per the norms of Cambridge by IDP IELTS Qualifiers. 

(  എക്‌സാമിന്‌  ഉറപ്പായും വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ സിലബസ് സഹായത്തോടെ ലക്ഷ്യം എത്തും വരെ തീവ്ര പരിശീലനം. )


Classes are lead by   CLB10 scorers of IELTS( CLB 10 scorer)


We do Online IELTS training by creating an online classroom atmosphere. 


 *IELTS Exam Crash course : fee -  rs 10000


Duration: 30 hours 

Practice section: 50 hours 


- Writting

5 types of essay writing

5 types of reports writing or 3 types of letter writing( as per General and academic category)

-Detailed Letter /Report and Essay feedbacks

-9 band essay bank

-Mock test sessions


- Reading

12 types of questions analysis and tips


- Listening

7 types of questions analysis and tips


- Speaking

 360 topics with 120 answers

- one to one speaking section

- Opportunity to communicate with foreign nationals 

-IELTS essential grammar 


 IELTS Advance Course 

 fee RS.15000

Duration: 50 hours

Practical section 200 hours 

Understanding your language level, 


 Writing:

5 types of essay writing

5 types of reports writing or 3 types of letter writing( as per General and academic category)

-Detailed Letter /Report and Essay feedbacks

-9 band essay bank

-Mock test sessions


- Reading:

12 types of questions analysis and tips


- Listening:

7 types of questions analysis and tips


- Speaking 

360 topics with 120 answers

- one to one speaking section

- Opportunity to communicate with foreign nationals 

-IELTS essential grammar. 


 ഇപ്പോൾ   join ചെയ്യുന്നവർക്ക്    ഇമിഗ്രേഷൻ / study abroad  രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ rs 5000 ഫീസ് ഇളവ്.. 


 സ്കോർ  ഇനി 6/6.5 ഒള്ളൂ  ഓർത്തു വിഷമിക്കണ്ട..  8/ 8.5 plan  ചെയ്യാം..


MESSAGE me for  joining 


- wa.me/918075953441


ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിക്കാൻ  ഈ form fill ചെയ്തു അയക്കുക.. 

 https://forms.gle/tWpabxs8iLTpkkws8


 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ഇ സേവ ബസാർ മായി ബന്ധപെടുക

  • Online Training IELTS
  • ഇപ്പോൾ join ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ / study abroad രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ rs 5000 ഫീസ് ഇളവ്
  • We do Online IELTS training by creating an online classroom atmosphere.
  • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ഇ സേവ ബസാർ മായി ബന്ധപെടുക
  • http://greenworldin.com/
  • - wa.me/918075953441

Location

http://greenworldin.com/

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *